Quy tắc chứng nhận hệ thống quản lý được công nhận

Giới thiệu

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay của thị trường toàn cầu, các công ty thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ phải đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thông qua việc thực hiện biến ISO 9001/14001/2000 / Hệ thống quản lý OHS 18001. Các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, 14001, 22000 & OHS 18001 quy định các yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống An toàn sức khỏe / Môi trường / An toàn thực phẩm / Nghề nghiệp được lập thành văn bản và Chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn này hiện đã trở thành tiêu chí quốc tế để đánh giá uy tín và khả năng của công ty để luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng để làm hài lòng khách hàng.

Mục đích

Mục đích của mô tả này về Global Cert .DRI . Quy tắc chứng nhận là cung cấp thông tin liên quan về Global Cert .DRI . các dịch vụ để thực hiện đánh giá khách quan và có thẩm quyền của chúng tôi đối với hệ thống quản lý của công ty về vấn đề và duy trì chứng nhận được công nhận ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & 22000 Standard.

Phạm vi

Chương trình chứng nhận được công nhận được vận hành bởi Global Cert .DRI . là một chương trình chứng nhận hệ thống của bên thứ ba với mục tiêu công nhận cho các công ty đã triển khai và vận hành hiệu quả một hệ thống tài liệu có thể kiểm chứng. Nó bao gồm phạm vi sau đây

 • Cuộc họp sơ bộ để thiết lập phạm vi đăng ký và tiêu chuẩn áp dụng.
 • Thực hiện kiểm toán độc lập để chứng nhận
 • Vấn đề chứng nhận được công nhận theo lĩnh vực phạm vi được công nhận
 • Các chuyến thăm giám sát để xác minh sự phù hợp của hệ thống chất lượng với tiêu chuẩn chứng nhận.
 • Tổ chức cần phát triển một hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 / IS 18001: 2007 / ISO 22000: 2005 theo hệ thống quản lý áp dụng mà họ cần chứng nhận.

Thủ tục chứng nhận

 • Yêu cầu và báo giá lệ phí: – Sau khi nhận được một cuộc điều tra, Global Cert .DRI . Bảng câu hỏi được yêu cầu phải được hoàn thành bởi công ty ứng tuyển. Dựa trên thông tin được cung cấp, một đề nghị chi tiết được gửi để xem xét và chấp nhận của khách hàng.
 • Đơn đăng ký: – Sau khi xác nhận chấp nhận Global Cert .DRI . đề nghị lệ phí và việc nhận đơn của khách hàng cùng với phí đăng ký, quá trình chứng nhận bắt đầu với việc lên lịch kiểm toán vào những ngày dễ chấp nhận lẫn nhau.
 • Gia hạn Chứng nhận: – Bất cứ khi nào khách hàng nộp đơn xin gia hạn Phạm vi / bổ sung địa điểm, cơ sở, v.v … đều được xác minh trong chuyến thăm đặc biệt hoặc tại lần kiểm tra giám sát tiếp theo và dựa trên các khuyến nghị của Người xác định chính và xác minh báo cáo kiểm toán quyết định được đưa ra cho vấn đề chứng nhận sửa đổi để mở rộng phạm vi.

Quy trình kiểm toán

 • Đánh giá tài liệu và Kiểm toán giai đoạn 1: Đối với hầu hết các hệ thống quản lý, khuyến nghị rằng ít nhất một phần của kiểm toán giai đoạn I được thực hiện theo lời hứa của khách hàng để đạt được các mục tiêu. Đánh giá tại chỗ về tài liệu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm / an toàn sức khỏe / an toàn thực phẩm tùy chọn của khách hàng được thực hiện để xác minh rằng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO áp dụng được giải quyết thỏa đáng. Một báo cáo được ban hành liệt kê bất kỳ sự không phù hợp với các hành động khắc phục cần phải được thực hiện theo kế hoạch hành động khắc phục được đệ trình. Mức độ thực hiện của các hệ thống chất lượng cũng được đánh giá để thống nhất về lịch trình kiểm toán giai đoạn 2 dự kiến. Đặc biệt, hồ sơ của Kiểm toán nội bộ, Hành động khắc phục và Đánh giá quản lý sẽ được xác minh để đánh giá mức độ triển khai của Hệ thống quản lý tài liệu của Tổ chức, để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý chất lượng đã hoàn thiện trước khi tiến hành đánh giá Giai đoạn II. Việc đánh giá có thể được thực hiện trong Giai đoạn I của Tổ chức. Quản lý và phân tích rủi ro được thực hiện trước khi tiến hành giai đoạn kiểm toán tiếp theo
 • Kiểm toán Giai đoạn 2: Sau kiểm toán Giai đoạn I, Global Cert .DRI . sẽ tiến hành kiểm toán chứng nhận Giai đoạn II để đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO áp dụng. Một báo cáo phân loại bất kỳ sự không phù hợp hoặc yếu kém trong việc thực hiện các hệ thống chất lượng tài liệu được ban hành.
 • Hành động khắc phục và theo dõi: Công ty được yêu cầu nộp Kế hoạch hành động khắc phục nhằm giải quyết các vấn đề không phù hợp trong một khung thời gian nhất định. Các hành động khắc phục chống lại tất cả các sự phù hợp chính đòi hỏi phải được xác minh trong chuyến thăm tiếp theo và / hoặc thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan về việc thực hiện hiệu quả, trước khi xác nhận chứng nhận. Các quan sát cũng được ghi lại liên quan đến các yếu tố khác nhau của các hệ thống quản lý tài liệu theo tiêu chuẩn chứng nhận không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của hệ thống nhưng tuy nhiên chỉ ra một vấn đề có thể cần sửa chữa.
  • Trong trường hợp không tuân thủ chính được xác định (Loại ‘A’) đối với việc thực hiện bất kỳ yếu tố nào của hệ thống chất lượng hoặc một số yếu tố không tuân thủ nhỏ được ghi lại đối với bất kỳ yếu tố nào làm cho hệ thống bị thiếu nhưng có thể hoạt động, khuyến nghị chứng nhận được thực hiện theo một CAP được đệ trình trong vòng 2 tuần và các hành động khắc phục được xác minh tại chỗ và đóng cửa thông qua chuyến thăm đặc biệt trong vòng 8 tuần kể từ ngày đánh giá, trước khi chứng nhận được cấp hoặc theo quyết định của CEO.
  • Trong trường hợp kiểm toán chỉ tiết lộ sự không phù hợp nhỏ (Loại ‘B’) cần được giải quyết thông qua các hành động khắc phục, chứng nhận có thể được đề xuất theo CAP (Kế hoạch hành động khắc phục) được công ty nộp trong vòng 2 tuần cùng với các bằng chứng khách quan của các hành động khắc phục được thực hiện. Kế hoạch hành động khắc phục được yêu cầu phải được đóng lại khi xác minh thực tế việc thực hiện thỏa đáng tại lần kiểm tra tiếp theo đầu tiên.
  • Trong trường hợp các cơ hội cải tiến của NỀN TẢNG: (Loại ‘C’) đã được ghi lại trong quá trình kiểm toán chứng nhận, các hành động, nếu có thể, được quan sát thấy có hiệu quả trong lần kiểm toán tiếp theo.

Cấp giấy chứng nhận

Sau khi hoàn thành việc xem xét tất cả các tài liệu kiểm toán và các hành động khắc phục được đóng lại, Global Cert .DRI  sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho công ty. HIỆU LỰC VÀ ĐỔI MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN: Chứng chỉ do Global Cert .DRI cấp. vẫn có hiệu lực trong ba năm tùy theo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng với các tiêu chuẩn chứng nhận được xác minh và thấy thỏa đáng trong các cuộc kiểm tra giám sát định kỳ. Khi hết hạn, Giấy chứng nhận đăng ký được gia hạn thêm ba năm sau khi tiến hành đánh giá lại thỏa đáng.

Kiểm toán giám sát

Global Cert .DRI . Các chứng nhận được cấp theo sự bảo trì và sự phù hợp liên tục của các hệ thống Chất lượng / môi trường / OHSAS / An toàn thực phẩm được chứng minh theo các tiêu chuẩn chứng nhận. Kiểm toán giám sát sẽ được thực hiện tại tương tác định kỳ ít nhất một lần một năm trong thời hạn ba năm hiệu lực của Giấy chứng nhận, sau đó là đánh giá lại các hệ thống chất lượng để đổi mới chứng nhận trước khi hết hạn. Tần suất của các cuộc kiểm toán giám sát phải có ít nhất một lần trong 12 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm toán chứng nhận, tức là hai cuộc kiểm toán giám sát sẽ được thực hiện trong thời gian ba năm có hiệu lực tại lần tương tác hàng năm. Trong trường hợp chín kiểm toán giám sát hàng tháng, 3 cuộc kiểm toán giám sát sẽ được thực hiện và trong trường hợp sáu cuộc kiểm toán giám sát hàng tháng, 5 cuộc kiểm toán giám sát sẽ được thực hiện.

Kiểm toán đặc biệt

Một chuyến thăm đặc biệt có thể cần phải được thực hiện tại cơ sở của công ty chứng nhận trong các trường hợp sau đây

 • Global Cert .DRI . có lý do để tin rằng các hệ thống tài liệu được duy trì không đầy đủ với những thiếu sót lớn trong hoạt động.
 • Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong tiêu chuẩn hệ thống quản lý do yêu cầu chứng nhận sẽ được thay đổi, khách hàng sẽ được thông báo trước về kiểm toán chuyển đổi và kiểm toán sẽ được lên lịch sau khi có sự đồng ý của tổ chức. Nhưng việc kiểm toán phải được thực hiện trước khung thời gian xác định.
 • Sau khi được công ty chứng nhận, bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong hệ thống tài liệu được chứng nhận. Bao gồm việc mở rộng phạm vi truy cập sẽ quyết định, liệu việc mở rộng phạm vi lĩnh vực có thể được cấp hay không. Điều này có thể được kết hợp với kiểm toán giám sát, chương trình kiểm toán giám sát này sẽ bao gồm ít nhất
  (A) Đánh giá quản lý và kiểm toán nội bộ
  (B) Đánh giá các hành động được thực hiện đối với NC được xác định trong lần kiểm toán trước.
  (C) Xử lý khiếu nại
  (D) Hiệu quả của hệ thống quản lý để đạt được các mục tiêu khách hàng được chứng nhận.
  (E) Tiến độ của các hoạt động theo kế hoạch nhằm cải tiến liên tục
  (F) Tiếp tục kiểm soát hoạt động
  (G) Xem xét mọi thay đổi
  (H) Sử dụng nhãn hiệu và hoặc bất kỳ tham chiếu nào khác để chứng nhận

Kiểm toán thông báo ngắn

Do khiếu nại, bởi bất kỳ bên nào, bất kỳ sự công khai bất lợi hoặc trái với các điều kiện chứng nhận hoặc thông tin khác nhận và đình chỉ khách hàng. Các chuyến thăm đặc biệt sẽ được thực hiện sau khi có thông báo thích hợp và chi tiết đã được thống nhất giữa Global Cert .DRI . và các chuyến thăm sẽ được thực hiện sau khi thông báo đúng hạn đã được đưa ra và chi tiết thỏa thuận giữa công ty được chứng nhận. Do chăm sóc là mất những điều sau đây.

 • Thông tin được cung cấp cho khách hàng trước về nguồn gốc của chuyến thăm với các chi tiết.
 • Sự cẩn trọng được thực hiện để lựa chọn kiểm toán viên để Bảo vệ Thiếu lý do cho khách hàng phản đối kiểm toán viên.

Đình chỉ, rút ​​tiền, gia hạn và giảm chứng nhận

Đình chỉ: Các căn cứ để đình chỉ chứng nhận như sau

 • Nếu tổ chức được chứng nhận không nhận được kiểm toán giám sát được thực hiện theo thỏa thuận chứng nhận.
 • Nếu khách hàng bị phát hiện sử dụng sai logo của Tổ chức chứng nhận hoặc đang sử dụng bất kỳ loại tuyên bố gây hiểu lầm nào có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức chứng nhận và hội đồng công nhận.