Tư Vấn Chứng Nhận ISO 10002 Về Hệ Thống Quản Lý Khiếu Nại

ISO 10002:2014 cung cấp hướng dẫn về quy trình xử lý các khiếu nại liên quan đến các sản phẩm trong một tổ chức. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả và xác minh toàn bộ quá trình xử lý khiếu nại. Trong số rất nhiều lợi ích của việc thực hiện hướng dẫn này, chúng tôi có thể liệt kê việc cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tăng khả năng cải thiện sản phẩm và dịch vụ khách hàng của tổ chức, nhất quán và gắn kết hơn với cách giải quyết khiếu nại, đáp ứng kịp thời và thỏa đáng cho những người yêu cầu. Việc giải quyết khiếu nại hiệu quả làm tăng khả năng của tổ chức liên quan đến việc quản lý dịch vụ và chất lượng sản xuất.

ISO 10002:2014 cung cấp hướng dẫn cho việc thiết kế và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại hiệu quả và hiệu quả cho tất cả các loại hoạt động thương mại hoặc phi thương mại, bao gồm cả những hoạt động liên quan đến thương mại điện tử. Nó nhằm mục đích mang lại lợi ích cho một tổ chức và khách hàng, người khiếu nại và các bên quan tâm khác.

ISO 10002:2014 cung cấp hướng dẫn về quy trình xử lý khiếu nại liên quan đến các sản phẩm trong một tổ chức, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, vận hành, bảo trì và cải tiến. Quy trình xử lý khiếu nại được mô tả là phù hợp để sử dụng như một trong những quy trình của hệ thống quản lý chất lượng tổng thể.

ISO 10002:2014 không áp dụng cho các tranh chấp được đưa ra để giải quyết bên ngoài tổ chức hoặc cho các tranh chấp liên quan đến việc làm. Nó cũng được dự định để sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô và trong tất cả các lĩnh vực.

 

Tiêu Chuẩn Chứng Nhận ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý giáo dục

Tiêu Chuẩn Chứng Nhận IATF 16949:2016

 

Mục đích của ISO 10002

  • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng bằng cách tạo ra một môi trường tập trung vào khách hàng, sẵn sàng phản hồi (bao gồm cả khiếu nại), giải quyết mọi khiếu nại nhận được và nâng cao khả năng của tổ chức để cải thiện sản phẩm và dịch vụ khách hàng của tổ chức;
  • Sự tham gia và cam kết quản lý hàng đầu thông qua việc mua lại và triển khai đầy đủ các nguồn lực, bao gồm đào tạo nhân sự;
  • Nhận thức và giải quyết các nhu cầu và mong đợi của người khiếu nại;
  • Cung cấp cho người khiếu nại một quy trình khiếu nại mở, hiệu quả và dễ sử dụng;
  • Phân tích và đánh giá các khiếu nại để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng;
  • Kiểm toán quá trình xử lý khiếu nại;
  •  Xem xét hiệu lực và hiệu quả của quá trình xử lý khiếu nại.

Tiêu chuẩn quốc tế này cung cấp hướng dẫn cho việc thiết kế và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại hiệu quả và hiệu quả cho tất cả các loại hoạt động thương mại hoặc phi thương mại, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử. Nó nhằm mục đích mang lại lợi ích cho một tổ chức và khách hàng, người khiếu nại và các bên quan tâm khác.

Xem thêm:  Cấp Chứng Nhận ISO 20000 Quản lý chất lượng dịch vụ CNTT

Thông tin thu được thông qua quy trình xử lý khiếu nại có thể dẫn đến các cải tiến trong sản phẩm và quy trình và, nơi các khiếu nại được xử lý đúng cách, có thể cải thiện danh tiếng của tổ chức, bất kể quy mô, địa điểm và lĩnh vực. Trong một thị trường toàn cầu, giá trị của Tiêu chuẩn quốc tế trở nên rõ ràng hơn vì nó mang lại sự tự tin trong việc xử lý khiếu nại nhất quán.

Một quy trình xử lý khiếu nại hiệu quả và hiệu quả phản ánh nhu cầu của cả các tổ chức cung cấp sản phẩm và những người nhận sản phẩm đó.

Tiêu chuẩn quốc tế này không nhằm thay đổi bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào được cung cấp bởi các yêu cầu theo luật định hoặc quy định hiện hành

Mối quan hệ với ISO 10001, ISO 10003 và ISO 10004:

Tiêu chuẩn quốc tế này tương thích với ISO 10001, ISO 10003 và ISO 10004. Bốn tiêu chuẩn quốc tế này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau. Khi được sử dụng cùng nhau, ISO 10001, ISO 10003, ISO 10004 và Tiêu chuẩn quốc tế này có thể là một phần của khung tích hợp và rộng hơn để nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua các quy tắc ứng xử, xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giám sát và đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

ISO 10001 chứa hướng dẫn về quy tắc ứng xử cho các tổ chức liên quan đến sự hài lòng của khách hàng. Các quy tắc ứng xử như vậy có thể làm giảm xác suất của các vấn đề phát sinh và có thể loại bỏ các nguyên nhân khiếu nại và tranh chấp có thể làm giảm sự hài lòng của khách hàng.

ISO 10003 chứa hướng dẫn về giải quyết tranh chấp liên quan đến khiếu nại liên quan đến sản phẩm mà không thể giải quyết thỏa đáng trong nội bộ. ISO 10003 có thể giúp giảm thiểu sự không hài lòng của khách hàng xuất phát từ các khiếu nại chưa được giải quyết.

ISO 10004 chứa hướng dẫn về việc thiết lập các quy trình hiệu quả để theo dõi và đo lường sự hài lòng của khách hàng. Trọng tâm của nó là vào khách hàng bên ngoài tổ chức.

Lợi ích của ISO 10002:

♦ Niềm tin của khách hàng:

Bằng cách áp dụng hệ thống quản lý, khả năng giữ lòng trung thành của khách hàng được nâng cao. Khách hàng cảm thấy tự tin về cam kết giải quyết & giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào của họ;

♦ Cải thiện hiệu quả:

Triển khai và chứng nhận đảm bảo một quy trình nhất quán để xử lý khách hàng, cho phép xác định nguyên nhân và loại bỏ nguyên nhân khiếu nại, cũng như cải thiện hoạt động của tổ chức;.

Mối quan hệ tốt hơn:

Hệ thống giúp áp dụng cách tiếp cận tập trung vào khách hàng để xử lý, phân tích và xem xét các khiếu nại và khuyến khích nhân viên cải thiện kỹ năng & hành vi của họ khi làm việc với khách hàng;

Xem thêm:  Hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001

♦ Cải tiến liên tục:

Nó cung cấp một cơ sở để liên tục cải tiến và phân tích quy trình xử lý khiếu nại, giải quyết các khiếu nại với các cải tiến sẽ được thực hiện;

♦ Hệ thống minh bạch:

Cung cấp cho người khiếu nại một quy trình khiếu nại mở, hiệu quả và dễ sử dụng;

♦ Hệ thống kiểm toán:

Hệ thống quản lý khiếu nại có thể kiểm toán được, do đó kiểm toán quy trình xử lý khiếu nại mang lại độ chính xác cho việc tuân thủ hệ thống;

♦ Đồng bộ hóa:

Nó được phát triển như một hướng dẫn cho quy trình xử lý khiếu nại của một tổ chức. Nó có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức;

♦ Hệ thống quản lý:

Đây là một hệ thống quản lý, do đó, tất cả các thành phần của hệ thống quản lý được kế thừa trong hệ thống quản lý khiếu nại tuân thủ ISO 10002: 2004, xem xét hiệu lực và hiệu quả của quy trình xử lý khiếu nại;

♦ Sự hài lòng của khách hàng:

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng cách tạo ra một môi trường tập trung vào khách hàng, sẵn sàng phản hồi (bao gồm cả khiếu nại), giải quyết mọi khiếu nại và nâng cao khả năng của tổ chức để cải thiện sản phẩm và dịch vụ khách hàng của mình;

♦ Tập trung quản lý:

Cam kết quản lý thông qua việc mua lại và triển khai đầy đủ các nguồn lực, bao gồm đào tạo nhân sự;

♦ Cải thiện thương hiệu:

Hệ thống quản lý khiếu nại được chứng nhận chứng minh cho khách hàng và các bên liên quan khác nhận ra và giải quyết các nhu cầu và mong đợi của người khiếu nại, bạn có các quy trình để xử lý, phân tích và xem xét khiếu nại để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng;

♦ Sự uy tín:

Hệ thống quản lý khiếu nại hiệu quả giúp đảm bảo các trách nhiệm & quy trình được xác định để xử lý và xem xét các khiếu nại được đưa ra.

Quy trình thực hiện ISO 10002

– Lập bảng báo cáo phân tích thực tế

– Lên kế hoạch, xây dựng các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức cho nhân viên hoạt động trong tổ chức về hệ thống

– Triển khai xây dựng & hoàn thiện tài liệu hồ sơ.

– Thực hiện áp dụng thực tế tiêu chuẩn ISO 10002 về quản lý khiếu nại

– Đào tạo – đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ.

– Trao đổi đánh giá quá trình thực hiện thực tế.

– Doanh nghiệp được nhận chứng nhận ISO 10002.

– Tiếp tục cải tiến hệ thống thông qua các dịch vụ tư vấn và đào tạo giá trị gia tăng.

 

————————————————————————————–

Mọi chi tiết xin liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin sau:

 

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chứng Nhận Toàn Cầu

Adress: Tầng 3, TM27A – Tòa A1 Phương Đông GreenPark, Số 1 Trần Thủ Độ , Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0904.889.859 – 0908.060.060

Website: https://chungnhantoancau.vn

Email: [email protected]

 

Bài viết cùng chuyên mục

Dịch Vụ Duy Trì Giám Sát Chứng Nhận ISO

Việc thực hiện Tiêu chuẩn Tổ chức Quốc tế (ISO) 9001 và...

Đăng ký Chứng Chỉ ISO Tại Bến Tre Trọn Gói 100%

GCDRI cung cấp dịch vụ làm chứng nhận ISO tại Bến Tre...

Cấp Chứng Chỉ ISO Tại Đồng Nai Cam Kết Đạt 100%

Tiêu chuẩn ISO không bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân theo...

Cấp Chứng Nhận ISO Tại Gia Lai Đơn Giản, Nhanh Chóng

Bạn có bao giờ tự hỏi, có đáng không nếu doanh nghiệp...

Dịch Vụ Làm Chứng Chỉ ISO tại Bà Rịa Vũng Tàu Uy Tín 100%

Có rất nhiều lý do để một doanh nghiệp muốn áp dụng...

Cấp Chứng Nhận ISO Tại Quảng Bình Nhanh Chóng, Tiết Kiệm Chi Phí

Được cấp chứng nhận ISO sẽ là một công cụ hữu ích...