Danh mục: ISO 37001:2016

Chứng Nhận ISO 37001:2016 Hệ thống quản lý chống hối lộ tham nhũng

ISO 37001 được thiết kế để giúp bất kỳ loại tổ chức nào thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chống hối lộ phù hợp với pháp luật liên quan và các thông lệ tốt nhất. Tiêu chuẩn chỉ đề cập đến hối lộ và không có các hình…